Personal

Peter Tillberg är kapten och har tidigare arbetat i Försvarsmakten med soldat och officersutbildning. Peter är forskare och har de senaste 20 åren arbetat på Arméns Centrum för Ledarskap och Försvarshögskolans Ledarskapsinstitution med frågor som berör ledarskap, organisation och militär praktik i internationella operationer. Han har bland annat publicerat Some Aspects of Military Practices and Officers Professional Skills (2006), Mission Abroad – Military experience from international operations (2008) och Uppdrag Chef - Åtta militära chefers erfarenheter från internationella operationer (2011). Peter doktorerar på institutionen för industriell ekonomi och organisation vid Kungliga Tekniska högskolan. Han är föreståndare och projektledare vid Centrum för studier av militär och samhälle (CSMS).


Joakim Berndtsson är lektor vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet. Berndtssons huvudsakliga forskningsintresse kretsar kring det ökande användandet av privata säkerhetsföretag i och omkring väpnade konflikter samt konsekvenserna av denna utveckling för statlig kontroll över våldsmedlen och civil-militära relationer. 2009 disputerade han på en avhandling om användandet av säkerhetsföretag i Irak, och har sedan dess publicerat ett flertal artiklar i ämnet. Han har också genomfört en studie för Försvarsmakten om svenska officerares inställning till säkerhetsbranschen som aktör i högriskområden och som potentiell karriärväg. Medverkar tillsammans med Karl Ydén i ett större forskningsprojekt inom ramen för CSMS där den svenska opinionen kring Försvarsmakten och dess uppdrag analyserats med hjälp av data från SOM-institutet vid Göteborgs universitet.


Lotta Victor Tillberg är filosofie doktor i yrkeskunnande och teknologi, disputerad 2007 vid Kungliga Tekniska högskolan, sedan 2015 docent i den praktiska kunskapens teori. Hon har arbetat med frågor om militärt yrkeskunnande sedan 1996, med särdkild inriktning på yrkeskunnande och den praktiska kunskapens betydelse i svårbedömda situationer. Lotta medverkar bland annat i antologin Uppdrag utland – militära exempel från internationella uppdrag (2007). Hon publicerade 2010 boken Konsten att vårda – om att vara professionell i svårbedömda situationer om vårdarbetares yrkeskunnande. Hon är också författare till boken Uppdrag Chef – åtta militära chefers erfarenheter från internationella operationer, tillsammans med Peter Tillberg (2011). Sedan 2010 undervisar hon i praktisk kunskap vid Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola. Hon arbetar idag som forskare i projekten ’modern militär profession’ och ’veteran i Sverige’, vid Centrum för Studier av Militär och Samhälle vid Kungliga Tekniska högskolan.


Karl Ydén, fil.dr., studerar militärorganisationers skilda handlingslogiker och hur militären påverkas av uppdragsgivare, uppgifter och förändrade kompetenskrav. De industriella demokratiernas militärer befinner sig i kraftiga förändringar vad avser uppdragsgivare, uppgifter och kompetenskrav som sammanhänger såväl med globalisering och teknikutveckling som med förvaltningsanknutna effektiviseringskrav och karaktären hos moderna militära hot och konflikter. Karl Ydén är reservofficer i Försvarsmakten, har fullgjort internationell tjänstgöring och är huvudsakligen verksam vid Chalmers tekniska högskola samt gästforskare vid King’s College London, Department of War Studies.


Aktiviteter

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Mer information. Ok!