CSMS Konferenser

Foto ©Försvarsmakten/Joel Thungren

CSMS arrangerar regelbundet konferenser i syfte att främja utbytet av erfarenheter mellan forskare och praktiker. På konferenserna presenteras bland annat det forsknings- och utvecklingsarbete som genomförs vid de olika delprojekten på CSMS. Nästa konferens kommer att genomföras på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm juni 2020.

2008 genomfördes den första konferensen på temat modern militär professionalism. Bakgrunden var ett identifierat behov att uppmärksamma och belysa militära erfarenheter från internationell tjänst. Den andra konferensen 2012 hade tema yrkeskunnande och chefskap i högre militära befattningar. Fokus 2013 riktades mot erfarenheter från Afghanistan. Målsättning med konferenserna 2015 och 2017 var att belysa och problematisera hur en modern militär profession ser ut och verkar i ett demokratiskt samhälle. 2018 års konferens handlade om att den svenska Försvarsmakten står inför flera utmaningar och olika tankar på hur en modern försvarsmakt ska kunna organiseras presenterades.

2020 års konferens kommer att rikta fokus på det nationella försvaret och samarbetet med de nordiska och skandinaviska länderna. Delar av konferensen är ett samarbete mellan Scandinavian Journal of Military Studies och Nordic Association for Research on Military Profession. Konferensen genomförs på KTH i Stockholm den 15-16 juni. Kontakta CSMS om du har några frågor på epostadress: konfrens2020@csms.se. Konferensinbjudan och program kommer inom kort att publiceras på CSMS hemsida.

Tanken med en återkommande konferens om modern militär professionalism är att erbjuda en arena för dialog och erfarenhetsutbyte för militära praktiker, forskare, beslutsfattare och andra intressenter.


Konferenshistorik

2018

När detta skrivs år 2018 står Försvarsmakten inför flera utmaningar. En handlar om att här och nu lösa den uppgift man finns till för. En annan om organisatorisk tillväxt. En tredje utmaning är att utvecklas så att organisationen svarar mot krav och behov både idag – och i framtiden. Detta behöver ske samtidigt som den dagliga verksamheten fortgår utan avbrott. En fjärde utmaning är att göra det nyss nämnda inom ramarna för befintlig budget. Så hur ska formandet av en ny Försvarsmakt gå till? Och hur kan gjorda erfarenheter och nya förutsättningar fogas samman till en fungerande organisation?... (länk till konferensprogram)


2017

Hur ser en modern militär professionalism ut i ett demokratiskt samhälle som Sverige? I vår iver att förstå och förutspå en omvärld och framtid som verkar både flyktig och osäker finns risken att vi inte lär av det vi varit med om. Hur man tränar och förbereder sig för det oväntade behöver utforskas med hjälp av nya perspektiv. Därför har årets konferens om Modern militär professionalism två teman: ett är ”Sveriges nya säkerhetspolitiska läge efter Brexit/Trump” och ett annat är ”Försvarsmakt i omvandling – från insatsfokus till nationellt försvar”... (länk till konferensprogram)


2016

En scen gör det möjligt att sammanföra personer, samtal och tankar som i normala fall inte skulle mötas. ”Uppdrag Afghanistan - bilder och berättelser från en internationell insats” är en dokumentär komposition av autentiska erfarenheter gjorda av soldater och officerare som tjänstgjort i Afghanistan. Vad händer med våra egna perspektiv när vi tar oss tid att uppmärksamma och möta andras erfarenheter? Vilka lärdomar har vi möjlighet att göra? Vilken betydelse ska de få för framtida militära utmaningar såväl nationella som internationella?... (länk till konferensprogram)


2015

Vad innebär modern militär professionalism? Vad ur erfarenheterna från internationella uppdrag är relevant att ta med in i det nya? Vad ska vi med ett försvar till? Frågorna är angelägna och aktuella. Sedan 2008 - då den första konferensen arrangerades - har flera omvärldsfaktorer förändrats. Hotbild, nya säkerhetspolitiska förutsättningar och organisatoriska villkor formar på vilket sätt Försvarsmakten möter och hanterar uppdrag och utmaningar... (länk till konferensprogram)


2014

Konferensen arrangeras av Centrum för Studier av Militär och Samhälle och vänder sig i första hand till personal vid Försvarsmakten och forskare med intresse för försvarsrelaterad forskning. Syftet är att erbjuda en möjlighet till diskussion utifrån både teori och praktik, denna gång med fokus på förändringar inom Försvarsmakten som berör personalförsörjningen. Under konferensen tas några av de teman upp som är centrala i forskningsprojektet Personalförsörjning och validering inom Försvarsmakten (vid GRI Gothenburg Research Institute, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet)... (länk till konferensprogram)


2013

Militära erfarenheter från Afghanistan – med blick mot framtiden. När konferensen Uppdrag utland 2013 går av stapeln för tredje gången sätts ett av svensk försvarsmakts mest omfattande åtaganden i blixtbelysning – Afghanistan. Vilka erfarenheter har gjorts av de som varit där? Vilka lärdomar bör uppmärksammas? Och vilka kunskaper är värda att ta med sig in i framtiden? Programmet för Uppdrag utland konferensen 2013 är sammansatt för att uppmärksamma angelägna frågor att arbeta vidare med samt att främja idé- och erfarenhetsutbyte mellan militära yrkespraktiker, beslutsfattare och forskare... (länk till konferensprogram)


2013

Årets konferens om försvars- och säkerhetsrelaterad forskning genomförs den 23-24 september i Göteborg. Konferensen arrangeras av Centrum för Studier av Militär och Samhälle och vänder sig i första hand till forskare med intresse för försvarsrelaterad forskning samt personal vid Försvarsmakten. Syftet är att erbjuda en möjlighet till diskussion utifrån både teori och praktik, denna gång med fokus på förändringar av HR-funktionen, civilt meritvärde, yrke och validering... (länk till konferensprogram)


2012

Centrum för Studier av Militär och Samhälle bjuder in till en tvådagars försvarsforskningskonferens i Göteborg. En presentation av SOM-institutets årsrapport ” Sverige i krig”  genomförs av forskarna Joakim Berndtsson och Karl Ydén. Därefter presenterar Joakim Dahlman ”Marinens behov av humanvetenskap - erfarenheter från förband och skarpa uppdrag”. Konferensen avslutas av Joakim Berndtsson på temat ”Svenska officerare och privata säkerhetsföretag – karriärmöjlighet eller konkurrent? Internationella insatser och den militära marknaden.”... (länk till konferensprogram)


2008

I boken Uppdrag utland – militära exempel från internationella uppdrag, reflekterar soldater och officerare över olika svåra situationer de mött i internationella uppdrag. Boken fungerar som en utgångspunkt för konferensen. Studien som erfarenhetsprojektet är en del av är sedan 2001 ett samarbete med Dialogseminariets forskningsmiljö vid Kungliga Tekniska Högskolan, avdelningen för yrkeskunnande och teknologi... (länk till konferensprogram)


Aktiviteter

Konferens2020

Konferens Modern Militär Professionalism 2020 (INSTÄLLD)

På grund av det rådande omvärldsläget till följd av COVID-19 har vi tagit beslutet att ställa in CSMS-konferensen Modern militär professionalism som skulle gått av stapeln den 15-16e juni i Stockholm. Vår förhoppning är att istället kunna genomföra konferensen under hösten 2020. Några nya datum har vi dock inte i nuläget. Vi vill tacka alla de som på olika sätt visat intresse för att medverka vid konferensen och hoppas att ni har möjlighet att medverka när vi återkommer med en ny inbjudan.

76701_20151123_joethu01_arvidsjaur_repetiotionsîvning_165

Scandinavian Journal of Military Studies

The Scandinavian Journal of Military Studies (SJMS) är en open access peer-review journal som publiceras via Scandinavian Military Studies. Arbetet med SJMS sker i ett nära samarbete mellan Kungliga Danska Försvarshögskolan, Norska Försvarshögskolan, Centrum för militära studier vid Köpenhamns universitet och Centrum för Studier av Militär och Samhälle. För mer information se SJMS hemsida https://sjms.nu/.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Mer information. Ok!